Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

Social Media at Uttaradit


วันที่ 14 -16 กรกฎาคม 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรม Social Media ให้แก่ตัวแทนครูกลุ่มเครือข่ายละ 2 คน เพื่อนำความรู้ไปขยายผลในระดับกลุ่มเครือข่าย ซึ่งโปรแกรมหลักที่ใช้ในการสร้างบล้อคได้แก่ WordPress.com

Advertisements

เอกสาร ออนไลน์

แบบประเมินผลสำหรับผู้เข้าอบรม Social Media